Prestanak važenja moratorijuma u otplati obaveza

15.06.2020.
Prestanak važenja moratorijuma u otplati obaveza

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije od 18.03.2020, Komercijalna banka je svim dužnicima ponudila zastoj u otplati obaveza (moratorijum) po osnovu kredita, garancija, akreditiva, dozvoljenog prekoračenja računa i drugih kreditnih proizvoda. Zastoj u otplati obaveza (moratorijum) primenjen je kod svih dužnika koji nisu obavestili Banku da ne žele primenu moratorijuma na svoje plasmane.

U skladu sa tim, obaveštavamo klijente kod kojih je primenjen zastoj u otplati obaveza (moratorijum), da moratorijum prestaje 29.06.2020. Redovna otplata obaveza nastavlja se od 30.06. i to za dospeća koja su poslednjeg dana u mesecu, odnosno od jula za dospeća u toku meseca (npr. za dospeća 01. u mesecu, redovna otplata, po isteku moratorijuma, se nastavlja 01.07.2020). Izuzetno, za dospeća svakog 30-og u mesecu, redovna otplata obaveza nastavlja se 30.07.

Komercijalna banka će izvršiti pripis obračunate redovne (ugovorene) kamate glavnom dugu uz produženje roka otplate za broj anuiteta na koje je primenjen moratorijum. Novoformirani planovi otplate kredita biće dostavljeni klijentima, pre dospeća plaćanja mesečnih obaveza.

Za korisnike dozvoljenog prekoračenja po računima ukupna redovna kamata koja je obračunata tokom trajanja moratorijuma, biće ravnomerno raspoređena na broj meseci trajanja moratorijuma i naplaćena, uz redovne mesečne obračune kamate, poslednjeg dana u mesecu (npr. primena moratorijuma tri meseca, obračunata kamata u moratorijumu će se ravnomerno rasporediti na tri meseca i naplatiti 30.06, 31.07. i 31.08).  

Za korisnike revolving kreditnih kartica kod kojih se izmirenje obaveza obavlja minimalnom uplatom (5%, 10%, 20%, 1/6, 1/12...), redovna kamata biće pripisana glavnici duga i naplaćivaće će redovnom dinamikom. Redovnim izvodom za jun, korisnici će biti obavešteni o iznosu kamate.

Za korisnike installment kreditnih kartica nastaviće se otplata redovnih rata sa periodima dospeća koji su uvećani za 90 dana. Za korisnike ovih kreditnih kartica neće biti ponovnog obračuna kamate koja je uključena u redovnu ratu. O novim datumima dospeća, korisnici će biti informisani putem redovnog izvoda.

Za kartice sa odloženim plaćanjem u julu mesecu, naplatiće se prva trećina obaveza koje su dospevala u aprilu, u avgustu će se naplatiti druga trećina, a u septembru treća trećina. Potrošnja po ovim karticama je bez kamate i neće biti obračunata.

Za sve dužnike koji su ugovorili izmirivanje mesečnih obaveze putem trajnog naloga, obaveštavamo da će isti biti aktivirani od strane Banke od 30.06.2020.

Za sve dužnike koji su ugovorili izmirivanje mesečnih obaveza putem administrativnih zabrana, obaveštavamo da će Banka obavestiti sve poslodavce za ponovno postupanje po administrativnim zabranama i to u skladu sa novim planovima otplate kredita, uz napomenu da svi dužnici koji na ovaj način izmiruju svoje obaveze sagledaju da li su prve obustave koje počinju od 30.06. izvršene od strane poslodavca i da li su izvršene u skladu sa novim planom otplate.

Arhiva vesti