PREMIJUM
tekući račun
Otvorite račun

Kombank Premijum tekući račun je posebno kreiran u cilju zadovoljenja potreba klijenata, koji koristite najveći broj pogodnosti premijum segmenta. U okviru Kombank Premijum tekućeg računa mogu se koristiti inovativni bankarski proizvodi i usluge, kao i niz dodatnih pogodnosti.

Kombank Premijum tekući račun otvara se i vodi u dinarima bez dodatne indeksacije. Sredstva se polažu bez vremenskog ograničenja. Mesečna naknada za vođenje Kombank Premijum tekućeg računa je 750,00 dinara.

Dozvoljeno prekoračenje

Uz rok do 36 meseca

Osiguranje

Osiguranje pomoći na putu

Platne kartice

MasterCard Gold Contactless
Visa Revolving kreditna kartica
MasterCard Installment kreditna kartica
VisaGold kartica sa odloženim plaćanjem

Mesečna naknada

750 dinara

Dodatne privilegije koje dobijate
uz Kombank Premijum
 • Devizni račun
 • Elektronski servisi
 • ebanking/mbanking nalozi
 • Trajni nalog
 • Čekovi
Jednostavna procedura uz minimalnu dokumentaciju
1. Za zaposlene

Potvrda poslodavca ili Ugovor o isplati zarada poslodavca sa Bankom i važeći identifikacioni dokument

PREUZMITE POTVRDU PREUZMITE KYC Upitnik

2. Za lica koja ostvaruju prilive po nekom drugom osnovu (lične uplate i dr.)

Važeći identifikacioni dokument

PREUZMITE KYC Upitnik

3. Za uključivanje postojećeg tekućeg računa u Kombank Premijum tekući račun

Važeći identifikacioni dokument

Detaljnije

Devizni račun

Devizni račun se otvara uz važeći identifikacioni dokument. Račun se vodi bekamatno i mogu se polagati valute: EUR, AUD, CAD, DKK, JPY, NOK, RUB, SEK, GBP, USD i CNY. Pored ličnih uplata, devizni račun može se koristiti za prilive kako iz inostranstva (loro doznake i ino čekove), tako i iz zemlje (po osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zakupa stana ili poslovnog prostora i drugo), za korišćenje platnih kartica i dr.

 

Debitna kartica

MasterCard Gold Contactless

 

Elektronski servisi

elektronski servisi (eBankmBankSMSKOMeKEŠKOMeCENTARKOM4PAY)

 

Trajni nalozi

Trajni nalog 

 

Osiguranje pomoći na putu

 

Komercijalna banka a.d. Beograd omogućila je vlasnicima Aktiv, Klasik i Premijum set tekućeg računa benefit u vidu osiguranja pomoći na putu osiguravača Kompanije Dunav osiguranje a.d.o.

Trošak godišnje premije osiguranja snosi Banka kao ugovarač osiguranja.

 Osiguranje važi na teritoriji Republike Srbije za vozila koja imaju važeću registraciju u Republici Srbiji, a osiguravajuće pokriće obuhvata:

 • Asistenciju i pokriće troškova jedne popravke, u slučaju manjeg kvara na vozilu, koje nije u voznom stanju ili je nepodobno za dalju sigurnu vožnju, kojim upravlja ili u kome se nalazi vlasnik set tekućeg računa kao osiguranik, isključivo ukoliko se vozilo može popraviti na licu mesta u roku od 60min, maksimalno do 50€.

Manjim kvarom se smatra: ispražnjen penumatik, manji mehanički, električni ili elektronski kvarovi.(npr.ispražnjen akumulator, pokidan remen, manji kvarovi na sistemu za hlađenje, pregoreli osigurači).

ili

 • Asistenciju i pokriće troškova jedne vuče vozila, maksimalno do 50km, ako vozilo nije u voznom stanju ili je nepodobno za dalju sigurnu vožnju. Vuča vozila se obezbeđuje do najbližeg servisa koji može osposobiti vozilo za dalju vožnju ili do prebivališta vlasnika set tekućeg računa, ako on tako zahteva (kilometraža se računa od trenutka preuzimanja vozila)

Vlasnik set tekućeg računa kao osiguranik ima pravo na korišćenje samo jedne od navedenih usluga jednom u periodu osiguravajućeg pokrića.

Osiguravajuće pokriće važi godinu dana od dana početka osiguravajućeg pokrića i produžava se automatski za sve vlasnike set tekućih računa koji zadovolje uslov aktivnosti po tekućem računu u sastavu seta. U ovom smislu aktivnim vlasnicima će se smatrati oni vlasnici koji su imali minimum jednu uplatnu ili isplatnu promenu po predmetnom tekućem računu.

Svi korisnici ovog osiguranja dobijaju karticu osiguranja pomoći na putu kao dokument informativnog karaktera koji u slučaju nastanka štete pruža instrukcije za prijavu iste i to pozivom na broj Centra za pomoć na putu +381 11 3636 900;  0800 363690 (za pozive sa fiksnog telefona) a koji su dostupni 24/7 svakog dana u nedelji.

Prilikom kontakta sa predstavnikom Centra za pomoć na putu potrebno je navesti:

 • identifikacione podatke
 • tačnu lokaciju na kojoj je neophodno organizovati uslugu
 • kontakt telefon
 • vrstu pomoći koja je neophodna

i dalje slediti sva uputstva od Centra za pomoć na putu osiguranicima da bi pomoć bila brza i efikasna.

Detaljnije uslove osiguranja možete pogledati ovde.

Sa nama sigurni i na putu.

Komercijalna banka a.d. Beograd u saradnji sa Kompanijom Dunav osiguranje a.d.o.

 

 

Dozvoljeno prekoračenje

Pravo na dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu imaju klijenti koja ostvaruju redovan mesečni priliv po osnovu zarade. Posle prve uplate zarade, klijent može podneti zahtev za odobravanje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, dokument se može preuzeti ovde.

 

Za odobravanje dozvoljenog prekoračenja Banka ne naplaćuje naknadu. Dozvoljeno prekoračenje se odobrava na rok do 36 meseci, a maksimalno do visine prosečnog mesečnog priliva po osnovu zarade uvećanog za 50%, uz prethodnu proveru internog rejtinga/urednosti tekućeg računa i Izveštaja Kreditnog biroa.


Ukoliko klijent poslovanjem po tekućem računu dovede isti u minusno stanje iznad iznosa odobrenog prekoračenja ili ukoliko ne izmiri minusni saldo po računu po isteku roka dozvoljenog prekoračenja, dužan je da plati Banci ugovorenu kamatnu stopu za nedozvoljeno prekoračenje.

 

Kamatna stopa na nedozvoljeno prekoračenje je promenljiva i iznosi 40.p.p. na godišnjem nivou uvećanih za stopu rasta potrošačkih cena na godišnjem nivou, pri čemu se usklađivanje sa stopom rasta potrošačkih cena vrši dva puta godišnje i to svakog 01.03. na osnovu stope rasta potrošačkih cena u prethodnoj kalendarskoj godini i 01.09. na osnovu stope rasta potrošačkih cena za period od 30.06. prethodne godine do 30.06. tekuće godine. Od 01.03.2021. godine visina kamatne stope iznosi 41,30 % i ista će biti u primeni od 01.03.2021. godine do 01.09.2021. godine. Od 01.09.2021. godine visina kamatne stope iznosi 43,30 % i ista će biti u primeni od 01.09.2021. godine do 01.03.2022. godine.

 

VRSTA KREDITA

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

 

VALUTA KREDITA

RSD

 

 

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

Nema kriterijuma za indeksiranje

 

 

IZNOS KREDITA

Maksimalno u visini prosečnog mesečnog priliva uvećanog za 50%

PERIOD NA KOJI SE KREDIT ODOBRAVA

Do 36 meseca

 

 

UČEŠĆE/DEPOZIT

/

 

 

KAMATNA STOPA

28,75% godišnje, fiksna

 

 

TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA I ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE:

 

IZVEŠTAJ KREDITNOG BIROA

246,00 RSD

 

 

MENICA

50,00 RSD

 

 

 

 

 

 

 

REPREZENTATIVNI PRIMER

 

Iznos dozvoljenog prekoračenja

50.000,00 RSD

Rok otplate

do 36 meseca

Nominalna kamatna stopa

28,75% godišnje, fiksna

Troškovi Izveštaja Kreditnog biroa

246,00 RSD

Troškovi menice

50,00 RSD

Ukupno kamata

38.306,36 RSD

Ukupan iznos

88.306,36 RSD

Efektivna kamatna stopa

29,11% godišnjem nivou

EKS OBRAČUNAT NA DAN 30.12.2021. GODINE

 

Povoljniji kurs za kupoprodaju deviza

Korisnici Kombank Premijum Seta imaju mogućnost kupoprodaje evra preko eBank i mBank po izuzetno povoljnom kursu. Dnevni limit kupovine/prodaje je 3.000 evra, a mesečni 50.000 evra.

 

Kreditne i kartice sa odloženim plaćanjem

Visa Revolving kreditna kartica ili MasterCard Installment kreditna kartica – jedna od navedenih kartica može biti u setu, bez naknade za godišnju članarinu.

 

Visa Gold kartica sa odloženim plaćanjem i putničko zdravstvenim osiguranjem – bez naknade za godišnju članarinu.

 

Čekovi

Usluga izdavanja čekova po Premijum set telućem računu je besplatna.

 

eBanking/mBanking

Izdavanje eBank/mBank naloga za bezgtovinski prenos novčanih sredstava putem elektronskog i mobilnog bankarstva za korisnike Premijum set tekućeg računa je besplatno

 

Ostale usluge

 

 

Ostali tekući računi

Saznajte šta dobijate uz ostale tekuće račune iz naše ponude