VISA
payWave

Komercijalna banka vlasnicima dinarskih tekućih računa može izdati Visa payWave karticu - bez troškova izdavanja i članarine, na poseban Zahtev. Korisnici Visa payWave kartice jednostavnije raspolažu sredstvima sa svog računa, 24 časa dnevno - 365 dana u godini, bilo da su u zemlji ili u inostranstvu.

Komercijalna banka je obezbedila mogućnost podizanja gotovine Visa payWave karticom u mreži bankomata Banke, bez naknade za obavljenu uslugu. Visa payWave karticu Komercijalne banke možete koristiti i za plaćanje robe i usluga na mestima gde je vidno istaknut logo Visa.

Šta dobijam uz karticu?
  • Raspolaže sredstvima sa tekućeg računa
  • Za korišćenje u zemlji ili u inostranstvu
  • Nema troškova izdavanja i članarine
  • Plaćanje na internetu
  • Beskontaktno plaćanje za nekoliko sekundi
  • Do RSD 5.000,00 nije neophodan unos PIN-a
  • Moguće izdavanje do dve dodatne kartice
Više informacija

Funkcioniše po principu on-line autorizacije, što znači da korisnik može vršiti plaćanje, bilo u zemlji ili inostranstvu, do iznosa sredstava raspoloživih po tekućem računu.  Korišćenje kartice u inostranstvu nije uslovljeno otvaranjem deviznog računa.

Korisnik može zahtevati povezivanje deviznog računa za Visa payWave karticu. U tom slučaju bi se, za transakcije iz inostranstva, u cilju njihovog zaključenja, upitovalo raspoloživo stanje sredstava po deviznom računu u valuti EUR i tekućem dinarskom računu u valuti RSD. Kako bi transakcija u inostranstvu bila uspešna, u obzir se prvo uzima raspoloživi iznos sredstava u valuti EUR po deviznom računu. Ukoliko je korisnik raspolaže dovoljnim iznosom sredstava po deviznom računu u valuti EUR, transakcija će biti odobrena i biće zadužen devizni račun. U slučaju da po deviznom računu nema dovoljnog iznosa sredstava u valuti EUR, transakcija se može odobriti i na osnovu raspoloživog iznosa sredstava po deviznom i dinarskom tekućem računu, u kom slučaju se zadužuju i devizni i dinarski, odnosno samo dinarski račun korisnika.  

Visa payWave karticom je moguće izvršiti i beskontaktna plaćanja. Transakcije se obavljaju u veoma kratkom periodu od svega nekoliko sekundi, prinošenjem kartice do čitača za beskontaktna plaćanja. Beskontaktne transakcije se mogu vršiti samo na prodajnim mestima koja su opremljena POS terminalima koji poseduju čitače za beskontaktna plaćanja.

Svi čitači za beskontaktna plaćanja na sebi imaju sledeći simbol:  Komercijalna banka ad Beograd

Kada se plaćanje vrši u zemlji, ukoliko je iznos beskontaktne transakcije manji od/ili iznosi 5.000,00 RSD nije neophodan unos PIN-a, dok ukoliko je iznos beskontaktne transakcije veći od 5.000,00 RSD neophodan je unos PIN-a.

Maksimalni iznosi beskontaktnih transakcija za čiju realizaciju nije neophodan unos PIN-a u zemlji i inostranstvu utvrđeni su od strane Visa asocijacije i Banka na iste ne može uticati.

Pored osnovne, korisnik može zahtevati izdavanje do dve dodatne kartice (koje su vezane za račune korisnika osnovne kartice).

Obračunska valuta u odnosu na druge strane valute je EUR. Ukoliko se originalna valuta transakcije izvršena Karticom razlikuje od obračunske valute Banke (EUR), prilikom konverzije originalni iznos transakcije biće uvećan za 2%. Kurs zamene druge ino valute u valutu EUR ne definiše Banka.

Svako zainteresovano lice u ekspozituri Banke može besplatno preuzeti ponudu u vidu nacrta Okvirnog ugovora.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima sa platnim karticama možete pogledati OVDE  

bezbednost upotrebe platnih kartica

Koristite besplatnu uslugu obaveštavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS servisa Detaljnije >>

Preporučujemo da pre upotrebe platnih kartica pročitate savete koje smo pripremili u vezi čuvanja kartica i sprečavanja zloupotreba.

Saveti za čuvanje kartica