Rentna štednja

Rentna štednja

Uživajte u mesečnom izvoru prihoda...

Rentna štednja je poseban štedni proizvod Komercijalne banke, koji vam omogućava da tokom trajanja oročenja ostvarujete kamatu, isplaćenu kao renta, odnosno kao dodatni redovni prihod. Banka vrši prenos kamate na avista račun mesečno, nakon čega vam je ista na raspolaganju.

Na rentnu štednju Banka prima sledeće valute: EUR i USD uz polaganje minimalnog iznosa od 1.000 EUR, odnosno protivvrednost u valuti USD. Sredstva možete oročiti na 6, 12, 24 ili 36 meseci.

Primljene depozite fizičkih lica Banka vodi u valuti u kojoj su deponovani, bez dodatne indeksacije.

Klijent, vlasnik oročenog depozita prema uslovima iz prethodnog stava, ima pravo da ga Banka 15 dana pre isteka roka oročenja obavesti o roku na koji se produžava ugovor i o novoj kamatnoj stopi, kao i pravo da ugovor raskine najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tog obaveštenja i to bez naknade i uz kamatu ugovorenu za istekli oročeni period.
Oročeni štedni ulozi po isteku inicijalnog roka se automatski prenose na štednju po viđenju, a štedni račun se automatski likvidira.
Kod rentne štednje ne postoji mogućnost delimične isplate sredstava u toku roka oročenja. U izuzetnim slučajevima Banka može odobriti raskid Ugovora pre isteka roka oročenja uz podnošenje pisanog zahteva klijenta, i uz priznavanje kamate po viđenju, važeće u momentu razoročenja.

Pregled kamatnih stopa za oročene depozite sa mesečnim pripisom kamate u zavisnosti od roka za valute EUR i USD od 27.02.2017:

ROK

Kamatne stope na godišnjem nivou

EUR

USD

6 MESECI

NKS

0,15%

0,60%

EKS

0,13%

0,51%

12 MESECI

NKS

0,35%

1,00%

EKS

0,30%

0,85%

24 MESECA

NKS

0,65%

1,15%

EKS

0,55%

0,98%

36 MESECI

NKS

0,80%

1,50%

EKS

0,68%

1,27%

NAPOMENA: Kamatne stope su date na godišnjem nivou. Efektivna kamatna stopa (EKS) na devizne štedne uloge iskazuje se u visini nominalne kamatne stope umanjene za 15% poreza na prihod od kapitala koji Banka plaća u ime i za račun klijenta prilikom pripisa kamate. Na oročene devizne depozite Banka primenjuje fiksnu kamatnu stopu uz primenu konformnog metoda obračuna.

 

Reprezentativni primer

 

Devizni štedni trajni nalog

Uvažavajući vaše vreme i novac, Komercijalna banka vam je omogućila da uz Devizni trajni nalog štedite ili plaćate svoje obaveze bez dolaska u Banku! Vi samo izaberite koliko novca i kada želite da Banka prenosi sa vašeg tekućeg dinarskog ili deviznog računa, na vaš štedni devizni račun.
Minimalan iznos pojedinačnog deviznog trajnog naloga je EUR 30.

Trajni nalog