MasterCard Business Debit Contactless

MasterCard Business Debit Contactless

Mastercard Business Debit Contactless kartica je internacionalna kartica namenjena privrednim subjektima koji imaju otvoren tekući račun u Banci. Izdaje se na zahtev Nosioca i  može se koristiti za plaćanje roba i usluga (troškova reprezentacije, hotelskog smeštaja, putnih troškova) u zemlji i inostranstvu, za podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu i obavljanje internet transakcija.

Kompaniji može biti izdat neograničen broj kartica. Kartica funkcioniše po principu on-line stanja na tekućem računu nosioca kartice. Zastupnik nosioca definiše mesečni limit po svakoj pojedinačnoj kartici izdatoj na Nosioca. Raspolaganje sredstvima po svakoj pojedinačnoj kartici, ograničeno je do iznosa utvrđenog mesečnog limita za potrošnju i dnevnog limita za podizanje gotovine, a do visine raspoloživih sredstava na dinarskom tekućem računu Nosioca. Navedeni limiti za potrošnju i podizanje gotovine su izraženi u dinarima, bez obzira da li se radi o potrošnji u zemlji ili inostranstvu.

Naplata sa tekućeg računa nosioca, po osnovu transakcija napravljenih u inostranstvu, vrši se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banke za devize.

Svako zainteresnovano lice u ekspozituri Banke može besplatno preuzeti ponudu u vidu nacrta Okvirnog ugovora.

Karticu možete koristiti za plaćanje na prodajnim mestima opremljenim POS terminalima (beskontaktne i kontaktne transakcije), podizanje gotovine na bankomatima, kao i za obavljanje internet transakcija.

Transakcije se obavljaju u veoma kratkom periodu od svega nekoliko sekundi, prinošenjem kartice do čitača za beskontaktna plaćanja.
Beskontaktne transakcije se mogu vršiti samo na prodajnim mestima koja su opremljena POS terminalima koji poseduju čitače za beskontaktna plaćanja.
Svi čitači za beskontaktna plaćanja na sebi imaju sledeći simbol: komercijalna banka paypass

Kada se plaćanje vrši u zemlji, ukoliko je iznos beskontaktne transakcije manji od/ili iznosi 4.000,00 RSD nije neophodan unos PIN-a, dok ukoliko je iznos beskontaktne transakcije veći od 4.000,00 RSD neophodan je unos PIN-a.

Maksimalani iznosi beskontaktnih transakcija za čiju realizaciju nije neophodan unos PIN-a u zemlji i inostranstvu utvrđeni su od strane MasterCard asocijacije i Banka na iste ne može uticati.
U slučaju da prodajno mesto nije opremljeno POS terminalom sa čitačem za beskontaktna plaćanja, kartica se koristi na standardan način.

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima sa platnim karticama možete pogledati OVDEPreporučujemo!

Saveti za čuvanje kartica i sprečavanje zloupotrebe
Besplatnu uslugu obaveštavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS servisa u cilju prevencije zloupotrebe Detaljnije >>>