Okvirno obnovljivi krediti - revolving kredit

Okvirno obnovljivi krediti - revolving kredit

Okvirno obnovljivi krediti-revolving krediti

 

 Okvirno obnovljiv - revolving kredit se odobrava za finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima i finansiranje tekuće likvidnosti, finasiranje izvoza i ostale namene.

Krediti se odobravaju u dinarima, u dinarima sa valutnom klauzulom u EUR-ima i devizama (EUR), sa rokom vraćanja do 12 meseci.