Kreditna linija Evropske investicione banke

Kreditna linija Evropske investicione banke

Evropska Investiciona Banka (EIB), finansijska institucija Evropske unije, osnovana 1958. godine u skladu sa Rimskim ugovorom, učestvuje u istoj ravni sa domaćim finansijskim institucijama u finansiranju investicionih programa koji su deo ciljeva Evropske unije. Pod uslovom da kredit zadovoljava sve kriterijume podobnosti za finansiranje od strane EIB-a, Banka odobrava Korisniku kredita finansijsku povoljnost iskazanu kroz kamatnu stopu. Takva finansijska pogodnost iznosi 50 (pedeset) baznih poena (odnosno 80 (osamdest) baznih poena kod projekata ”Poslovi za mlade Zapodnog Balkana” - 3M projekti) u odnosu na godišnju kamatnu stopu koju bi Banka obračunavala na ovaj kredit bez učešća EIB-a

 

Kreditna linija Evropske investicione banke

KREDITNA LINIJA EVROPSKE INVESTICIONE BANKE  - Apeks kreditna linija za mala i srednja preduzeća, preduzeća srednje tržišne kapitalizacije i prioritetne projekte

Korisnici kredita

u skladu sa kriterijumima EIB i uslovima linije, opštine i javna preduzeća, mala i srednja preduzeća (MSP), sa manje do 250 zaposlenih, preduzeća srednje tržišne kapitalizacije (STK), sa najmanje 250 a ne više od 3000 zaposlenih

Namena kredita

Kupovina, rekonstrukcija i proširenje materijalne imovine (isključujući poljoprivredno zemljište), ulaganja neophodna u tehničko sprovođenje projekta, ulaganja u nematerijalnu imovinu, finansiranje trajnih obrtnih sredstava

Iznos kredita

U skladu sa kreditnom sposobnošću, maksimalni iznos kredita EUR 12.500.000,00

Vrednost finansiranog projekta ne može preći EUR 25.000.000,00

Rok otplate kredita

U zavisnosti od namene, ekonomskog i tehničkog veka trajanja projekta, a maksimalno do 12 godina za projekte MSP i STK , odnosno do 15 godina za javni sektor, uključujući grace period