Krediti iz kreditne linije Vlade Republike Italije

Krediti iz kreditne linije Vlade Republike Italije

Kreditna linija Vlade Republike Italije

KREDITNA LINIJA VLADE REPUBLIKE ITALIJE

Korisnici kredita

  1. Mikro preduzeća i preduzetnici* (manje od 10 zaposlenih sa neto godišnjim prihodom do 2 mio EUR);
  2. Mala i srednja preduzeća* (manje od 250 zaposlenih sa neto godišnjim prihodom do 50 mio EUR);
  3. Lokalna javna komunalna preduzeća.

*segmentacija u skladu sa kriterijumima EU, preduzeća sa sedištem u RS i sa većinskim privatnim vlasništvom

Namena kredita

Finansiranje nabavke opreme, tehnologije, usluga, rezervnih delova i industrijskih licenci italijanskog porekla i od italijanskih dobavljača/isporučilaca;

Iznos kredita

U skladu sa kreditnom sposobnošću,

 

  1. Mikro preduzeća i preduzetnici:

min EUR 5.000,00 a max EUR 1.000.000,00;

 

  1. Mala i srednja preduzeća:

min EUR 50.000,00 a max EUR 1.000.000,00;

 

  1. Lokalna JKP:    

min EUR 150.000,00 a max EUR 2.000.000,00.

Valuta

EUR

Efektivna kamatna stopa

EKS 4,35% na godišnjem nivou

Rok otplate kredita

Do 8 godina (uključujući grace period)

Grace period

Do 2 godine

Otplata kredita

Polugodišnje

Napomene

Minimalno 70% iznosa kredita treba biti iskorišćeno za nabavku dobara i usluga italijanskog porekla i od italijanskih dobavljača/isporučilaca

 

Maksimalno 30% iznosa kredita može biti iskorišćeno za finansiranje pratećih troškova i/ili obrtnih sredstava u zemlji gde dobavljači odnosno izvođači radova mogu biti preduzeća iz Republike Srbije.

 

Sredstvima kredita se ne mogu finansirati:troškovi poreza, carina i PDV-a koji se plaćaju u zemlji, trgovine, lizinga, osiguravajućih društava i finansijskih institucija, aktivnosti u oblasti zabave, kocke i nepokretne imovine, industrija oružja i municije, industrija duvana i trgovine duvanom i proizvodnja alkohola.