Dozvoljeno prekoračenje računa (Overdraft krediti)

Dozvoljeno prekoračenje računa (Overdraft krediti)

Uz DOZVOLJENO PREKORAČENJE RAČUNA– MIKROKOM overdraft kredit uvek ste likvidni!

 

Brzo i jednostavno dođite do potrebnih sredstava. Kamata se obračunava samo na sredstva koja mikro privredni subjekti i preduzetnici iskoriste u toku meseca.

DOZVOLJENO PREKORAČENJE RAČUNA– MIKROKOM OVERDRAFT KREDITI

NAMENA

Finansiranje obrtnih sredstava

Finansiranje tekuće likvidnosti

ROK

     Do 12 meseci

VALUTA ODOBRENJA/ VALUTA ISPLATE

     Dinari/dinari

KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU (FIKSNA)

    Od 12,00% do 14,00%

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTEVA* (OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

   Od 0,50% do 0,60%, min. RSD 2.000,00, jednokratno

OBEZBEĐENJE

Blanko sopstvene menice Korisnika kredita 

 

Lične menice vlasnika i/ili lica ovlašćenog za zastupanje – za mikro privredne subjekte

* Naknada za obradu zahteva se umanjuje za 50% ukoliko klijent koristi dva ili više proizvoda i/ili usluge Banke, s tim da naknada ne može biti niža od RSD 2.000,00

Naknada za obradu zahteva se ne obračunava ukoliko je Korisnik istovremeno i korisnik Kombank Standard ili Kombank Ekspert tekućeg računa.

PRIMER: DOZVOLJENO PREKORAČENJE RAČUNA– MIKROKOM OVERDRAFT KREDIT U DINARIMA - ZA PREDUZETNIKE

IZNOS KREDITA

RSD 200.000,00

VALUTA

Dinari

ROK

6 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

14,00%, fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

RSD 2.000,00, jednokratno 

OBEZBEĐENJE KREDITA

Blanko sopstvene menice preduzetnika (3)

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 600,00*

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA FIZIČKO LICE

RSD 246,00*

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00*

TROŠKOVI PRIBAVLJANJA POTVRDE OD UPRAVE JAVNIH PRIHODA

RSD 640,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 213.999,98

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

19,25%

Obračun EKS je izvršen 17.03.2020. godine

 

*Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi  troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine.