Dinarski depoziti preduzetnika

Dinarski depoziti preduzetnika

Oročeni dinarski depoziti preduzetnika

Minimalni iznos za oročenje je 300.000 RSD.
 
Sredstva sa oročenog depozita se po isteku inicijalnog roka automatski prenose na dinarski račun.
 
Na pisani zahtev klijenta banka može odobriti prevremeno razoročenje depozita ali u tom slučaju neće se obračunavati ni plaćati kamata.
 
 
Pregled nominalnih kamatnih stopa koje važe za depozite preduzetnika oročene od 10.03.2016. godine u valuti RSD:

Ročnost

Kamatna stopa na godišnjem nivou

- rok od 3 do 14 dana

0,25%

- rok od 15 do 29 dana

0,75%

- rok od 30 do 59 dana

1,50%

- rok od 60 do 89 dana

1,75%

- rok od 90 do 119 dana

1,90%

- rok od 120 do 179 dana

2,05%

- rok od 180 do 364 dana

2,20%

- rok od 365 dana do 730 dana

2,40%

- rok 731 dan i više

2,55%

Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi umanjenoj za troškove platnog prometa.

 

Metod obračuna kamate je konformni.

 

Reprezentativni primer:

Vrsta depozita

Oročeni dinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita

Iznos depozita

10.000.000

Period na koji Banka prima depozit

10 dana

15 dana

30  dana

60 dana

90 dana

120 dana

180 dana

365 dana

731 dan

Valuta u kojoj korisnik polaže depozit

RSD

Kriterijumi za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Nominalna kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna)

0,25%

0,75%

1,50%

1,75%

1,90%

2,05%

2,20%

2,40%

2,55%

EKS ( na godišnjem nivou ) - oročenje nalogom na šalteru banke

0,03%

0,60%

1,43%

1,71%

1,88%

2,03%

2,19%

2,39%

2,55%

EKS ( na godišnjem nivou ) - oročenje nalogom preko e-banke

0,10%

0,65%

1,45%

1,73%

1,88%

2,04%

2,19%

2,40%

2,55%

Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja - oročenje nalogom na šalteru banke

10.000.082

10.002.463

10.011.611

10.027.881

10.045.790

10.066.155

10.106.998

10.238.844

10.516.021

Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja - oročenje nalogom preko e-banke

10.000.282

10.002.663

10.011.811

10.028.081

10.045.990

10.066.355

10.107.198

10.239.044

10.516.221

Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS-a

Naknada platnog prometa za prenos sredstava

Iznos troškova naknade platnog prometa - oročenje nalogom na šalteru banke

600

600

600

600

600

600

600

600

600

Iznos troškova naknade platnog prometa - oročenje nalogom preko
e-banke

400

400

400

400

400

400

400

400

400