Devizni depoziti preduzetnika

Devizni depoziti preduzetnika

Devizna sredstva možete oročiti u valutama EUR i USD.
 
Minimalni iznos za oročenje je 3.000 EUR/USD.
 
Sredstva sa oročenog depozita se po isteku inicijalnog roka automatski prenose na devizni račun.
 
Na pisani zahtev klijenta banka može odobriti prevremeno razoročenje depozita, ali u tom slučaju neće se obračunavati ni plaćati kamata.
 
 
Pregled nominalnih kamatnih stopa koje važe za depozite preduzetnika oročene od 06.06.2016. godine u valutama EUR i USD:

Kamatna stopa na godišnjem nivou

Ročnost

EUR

USD

- rok od 30 do 59 dana

0,05%

0,40%

- rok od 60 do 89 dana

0,10%

0,60%

- rok od 90 do 119 dana

0,25%

0,80%

- rok od 120 do 179 dana

0,35%

0,90%

- rok od 180 do 364 dana

0,40%

1,00%

- rok od 365 dana do 730 dana

0,50%

1,30%

- rok od 731 dan i više

0,70%

1,40%

Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi.
 
Metod obračuna kamate je konformni.
 
Reprezentativni primer:

Vrsta depozita

Oročeni devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita

Iznos depozita

3.000

Period na koji Banka prima depozit

30  dana

60 dana

90 dana

120 dana

180 dana

365 dana

731 dan

Valuta u kojoj korisnik polaže depozit

EUR

Kriterijumi za indeksiranje

-

Nominalna kamatna stopa ( na godišnjem nivou, fiksna)

0,05%

0,10%

0,25%

0,35%

0,40%

0,50%

0,70%

EKS ( na godišnjem nivou )

0,05%

0,10%

0,25%

0,35%

0,40%

0,50%

0,70%

Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja

3.000,12

3.000,49

3.001,84

3.003,44

3.005,90

3.014,97

3.042,17

Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS-a

-

               

Vrsta depozita

Oročeni devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita

Iznos depozita

3.000

Period na koji Banka prima depozit

30  dana

60 dana

90 dana

120 dana

180 dana

365 dana

731 dan

Valuta u kojoj korisnik polaže depozit

USD

Kriterijumi za indeksiranje

-

Nominalna kamatna stopa ( na godišnjem nivou, fiksna)

0,40%

0,60%

0,80%

0,90%

1,00%

1,30%

1,40%

EKS ( na godišnjem nivou )

0,40%

0,60%

0,80%

0,90%

1,00%

1,30%

1,40%

Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja

3.000,98

3.002,95

3.005,90

3.008,85

3.014,76

3.038,96

3.084,59

Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS-a

-