Mapa sajta

Stanovništvo Krediti Gotovinski - Refinansirajući krediti Dinarski do 12 meseci Dinarski i devizni gotovinski Krediti za refinansiranje Krediti obezbeđeni hipotekom Krediti sa pologom depozita Stambeni krediti Osigurani kod NKOSK Neosigurani kod NKOSK Dinarski osigurani kod NKOSK Krediti za adaptaciju Online keš krediti Krediti za penzionere Studentski krediti Auto krediti Potrošački krediti Krediti za poslovni prostor Računi Tekući račun Start račun Aktiv račun Klasik račun Premijum račun Osnovni račun Dinarski račun Devizni račun Dozvoljeno prekoračenje Trajni nalog Platne kartice Saveti za čuvanje kartica Debitne Visa MasterCard Standard/Gold Visa PrePaid Visa prepaid gift KOMePAY - digitalna kartica DinaCard Start DinaCard klasik Kreditne DinaCard kreditna Visa revolving MasterCard Installment Plaćanje na rate bez kamate Odloženo plaćanje MasterCard Visa gold DinaCard DIS Visa platinum Sms dopuna kredita Sigurnost plaćanja na internetu Ostalo Stanovništvo - dokumentacija Stanovništvo - tarife Lista reprezentativnih usluga i Pregled usluga i naknada povezanih sa platnim računom Štednja Dinarska štednja Devizna štednja Rentna štednja Cvrčak štednja Izdavanje sefova Devizni poslovi Transfer novca Western union RIA Money Transfer Menjački poslovi Devizne penzije Ino čekovi Bankoosiguranje Osiguranje građevinskih objekata u vlasništvu fizičkih lica Kombinovano osiguranje domaćinstva Čuvar kuće Putničko zdravstveno osiguranje Hartije od vrednosti Brokersko-dilerski poslovi Poslovi kastodi banke Investicioni fondovi Podizanje valute EUR na bankomatima Nove funkcionalnosti na bankomatima Mikro biznis Računi Standard tekući račun Ekspert tekući račun Otvaranje i vođenje računa u platnom prometu Dozvoljeno prekoračenje računa (Overdraft krediti) Mikrokom krediti EXPRES krediti Krediti za obrtna sredstva Revolving krediti Investicioni krediti Krediti na bazi 100% depozita Krediti WD EDIF Krediti iz WB EDIF programa Oročeni depoziti Dinarski depoziti preduzetnika Devizni depoziti preduzetnika Poljoprivreda Kombank Agrar krediti Krediti za investicije Krediti na bazi 100% depozita Krediti za obrtna i trajna obrtna sredstva IPARD podsticaji IPARD podsticaji - Investicioni krediti Platne kartice Debitne Dozvoljeno prekoračenje Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu Privreda Platni promet Otvaranje i vođenje računa u platnom prometu Tarife naknada u platnom prometu Domaći platni promet Platni promet sa inostranstvom Terminski plan za prijem i izvršenje platnih transakcija Poslovne platne kartice Dinacard poslovna debitna kartica Visa business - kartica na odloženo plaćanje MasterCard Business - debit Kreditiranje privrede Kratkoročni krediti Krediti za obrtna sredstva Okvirno obnovljivi krediti - revolving kredit Investicioni kredit Krediti iz kreditnih linija Krediti iz Fonda revolving kredita (EAR) Krediti iz kreditne linije Vlade Republike Italije Kreditna linija Evropske investicione banke Kreditna podrška lokalnoj samoupravi Krediti WB EDIF Krediti iz WB EDIF programa Hartije od vrednosti Brokersko-dilerski poslovi Trgovanje na berzi Trgovanje van berze Kombank trader Izveštaj o izvršenim transakcijama van berze - Komercijalna banka Korporativni agent emisije Pregled tržišnih informacija Poslovi kastodi banke Investicioni fondovi Ostalo Privreda - tarife Garancije i dokumentarni poslovi Depozitno poslovanje Pos terminali Otkup potraživanja Instrumenti zaštite od promene deviznog kursa E servisi Stanovništvo Elektronsko bankarstvo Mobilno bankarstvo KOM4PAY - novi način plaćanja preko interneta Kombank trader SMS servis KOMeKEŠ - slanje novca KOMeCENTAR - digitalna ekspozitura Udaljena pomoć Privreda Hal e bank Office iBank E-commerce Mikro biznis KOmBANK BIZ mBank KOmBANK BIZ E-bank Hal e bank Office iBank E-commerce Kontakt